พะเยา หางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พะเยา หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พะเยา หางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พะเยา หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พะเยา Ø
หางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงานพะเยา

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 652 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 084589

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน 8,000-20,000

งานประจำ : 8,000-20,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
ดูแลลูกค้าและภาพลักษณ์บริษัทประชาสัมพันธ์การทำงานของบริษัทและจัดการข้อมูลนำเสนองานของบริษัท
หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084640

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

งานประจำ : เงินเดือน 30,000-60,000

งานประจำ : 30,000-60,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
-ทำงานตามนโยบายของบริษัท
-ดูแลงานของบริษัทให้ได้คุณภาพ
-ติดตั้งตามงานต่างๆของบริษัทให้ได้ตามแผนงาน
-ควบคุมบุคคลากรให้ทำงานตามสภาพที่เหมาะสม
หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084096

จัดซื้อ/ธุรการ/ฝ่ายบุคคล

จัดซื้อ/ธุรการ/ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 8,000-20,000

งานประจำ : 8,000-20,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
จัดเก็บของมูลของบริษัททั้งบันทึกข้อมูลการทำงานของคนงานและพนักงานบันทึกค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างต่างๆและทำสรุปรวบรวมเอกสารนำเสนอผู้บริหารและตำแหน่งฝ่ายบุคคลงานดูแลพนักงานในบริษัทให้เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทและจัดการด้านสวัสดิการต่างๆให้แกพนักงาน
หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084097

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-50,000

งานประจำ : 12,000-50,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
วิศวกรโยธา (Civil Engineer)

1) ควบคุมเอกสาร (Document Control)
2) จัดเตรียมและเข้าร่วมในการประชุมแสดงผลงานความก้าวหน้าแก่เจ้าของงาน / ตัวแทนเจ้าของงาน
3) จัดเตรียมแผนงานกำลังคน เครื่องจักร วัสดุต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างหลัก
4) จัดทำเอกสารเบิกงวดงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเสนอต่อเจ้าของงาน/ตัวแทน
5) จัดเตรียมข้อมูลด้านวัสดุและผู้รับเหมาช่วง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อวิศวกรโครงการต่อไป
6) ตรวจสอบเอกสารเบิกงวดงานของผู้รับเหมาช่วง

หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068722

ผู้รับเหมาโครงการ

ผู้รับเหมาโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามเนื้องานของโค

งานประจำ : ตามเนื้องานของโค พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
งานรับเหมาช่วง เฉพาะส่วนเช่น งานก่อ ฉาบ ฐานราก โครงสร้างเหล็ก งานระบบไฟฟ้า
หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068724

การตลาด

การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 7,000-20,000 บาท

งานประจำ : 7,000-20,000 บาท พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่ายการตลาด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท
2.นำเสนอและประสานงานกับคู่ค้าให้เป็นไปตามโครงการนั้นๆ
3.ปฏิบัติตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 058715

วิศวกรโยธา/โฟร์แมน/ฝ่ายออกแบบเขียนแบบ

วิศวกรโยธา/โฟร์แมน/ฝ่ายออกแบบเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 16,000-35,000

งานประจำ : 16,000-35,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
ส่วนวิศวกรหน้างาน ให้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามแบบและระยะเวลาที่กำหนดและดูแลควบคุมโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม/ออกแบบโครงสร้างด้านวิศกรรมและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างส่วนของวิศวกรสำนักงาน
หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058716

ธุรการ

ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 7,000-20,000

งานประจำ : 7,000-20,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
ธุรการ
1) รวบรวม จัดเก็บ และแจกจ่ายเอกสาร
2) พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย
3) จัดทำบันทึกของเอกสารต่าง ๆ ทั้งเข้า / ออก และรายการเอกสารในแต่ละแฟ้ม
4) จัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อ
5) ติดตามการส่งมอบวัสดุของ Supplier
6) จัดเก็บและตรวจสอบวัสดุตามสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
7) ดำเนินงานตาม Store Procedure เช่น การตรวจรับของ การจัดเก็บ และการแจกจ่าย
8) จัดทำเอกสารเพื่อควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุที่ใช้ในหน่วยงาน


หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058717

โฟร์แมนก่อสร้าง

โฟร์แมนก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-35,000

งานประจำ : 10,000-35,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
ผู้ควบคุมงาน (Foreman)
1) ทำงานตามาแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรสนามหรือผู้บังคับบัญชาอื่นๆ
2) ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงาน (Method Statement หรือ Work Procedure)
3) ตรวจสอบวัสดุที่นำมาใช้ว่าถูกต้องตามข้อกำหนดหรือไม่
4) จัดเตรียมแนวทางในการลำเลียงวัสดุเพื่อนำมาใช้ที่หน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
5) จัดเตรียมและดำเนินการกองเก็บวัสดุให้ถูกต้องตารมหลักวิศวกรรมที่ดี
6) เข้าร่วมประชุมทีมงานประจำสัปดาห์ Weekly Site Meeting

หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058718

ฝ่ายออกแบบเขียนแบบ

ฝ่ายออกแบบเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-35,000

งานประจำ : 10,000-35,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
พนักงานเขียนแบบ (Draftsman)
1) จัดทำแบบก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายและตรวจสอบให้ถูกต้องสมบูรณ์
2) จัดทำเอกสารบันทึกการแจกจ่ายแบบ รวมทั้งจัดทำเอกสารนำส่ง Document Transmittal

หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058714

เซลส์

เซลส์

งานประจำ : เงินเดือน 7,000-20,000

งานประจำ : 7,000-20,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
ทำข้อมูลในด้านงานSupportโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามระบบของบริษัท ทำเอกสารสัญญางานก่อสร้างเอกสารเสนอราคางานก่อสร้างติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างในด้านต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงานพะเยา
พะเยา ฝึกงานพะเยา งานชั่วคราวพะเยา งานนอกเวลาพะเยา งานประจำพะเยา งานราชการพะเยา งานต่างประเทศพะเยา งานอื่นๆพะเยา
หางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงานพะเยา
พะเยา ฝึกงานพะเยา งานชั่วคราวพะเยา งานนอกเวลาพะเยา งานประจำพะเยา งานราชการพะเยา งานต่างประเทศพะเยา งานอื่นๆพะเยา