พะเยา หางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ พะเยา หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พะเยา หางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ พะเยา หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด พะเยา Ø
หางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงานพะเยา


เลขที่ประกาศ : 068722

ผู้รับเหมาโครงการ

ผู้รับเหมาโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามเนื้องานของโค

งานประจำ : ตามเนื้องานของโค พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
งานรับเหมาช่วง เฉพาะส่วนเช่น งานก่อ ฉาบ ฐานราก โครงสร้างเหล็ก งานระบบไฟฟ้า
หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068724

การตลาด

การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 7,000-20,000 บาท

งานประจำ : 7,000-20,000 บาท พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่ายการตลาด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท
2.นำเสนอและประสานงานกับคู่ค้าให้เป็นไปตามโครงการนั้นๆ
3.ปฏิบัติตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058715

วิศวกรโยธา/โฟร์แมน/ฝ่ายออกแบบเขียนแบบ

วิศวกรโยธา/โฟร์แมน/ฝ่ายออกแบบเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 16,000-35,000

งานประจำ : 16,000-35,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
ส่วนวิศวกรหน้างาน ให้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามแบบและระยะเวลาที่กำหนดและดูแลควบคุมโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม/ออกแบบโครงสร้างด้านวิศกรรมและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างส่วนของวิศวกรสำนักงาน
หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058716

ธุรการ

ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 7,000-20,000

งานประจำ : 7,000-20,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
ธุรการ
1) รวบรวม จัดเก็บ และแจกจ่ายเอกสาร
2) พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย
3) จัดทำบันทึกของเอกสารต่าง ๆ ทั้งเข้า / ออก และรายการเอกสารในแต่ละแฟ้ม
4) จัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อ
5) ติดตามการส่งมอบวัสดุของ Supplier
6) จัดเก็บและตรวจสอบวัสดุตามสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
7) ดำเนินงานตาม Store Procedure เช่น การตรวจรับของ การจัดเก็บ และการแจกจ่าย
8) จัดทำเอกสารเพื่อควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุที่ใช้ในหน่วยงาน


หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058717

โฟร์แมนก่อสร้าง

โฟร์แมนก่อสร้าง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-35,000

งานประจำ : 10,000-35,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
ผู้ควบคุมงาน (Foreman)
1) ทำงานตามาแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรสนามหรือผู้บังคับบัญชาอื่นๆ
2) ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงาน (Method Statement หรือ Work Procedure)
3) ตรวจสอบวัสดุที่นำมาใช้ว่าถูกต้องตามข้อกำหนดหรือไม่
4) จัดเตรียมแนวทางในการลำเลียงวัสดุเพื่อนำมาใช้ที่หน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
5) จัดเตรียมและดำเนินการกองเก็บวัสดุให้ถูกต้องตารมหลักวิศวกรรมที่ดี
6) เข้าร่วมประชุมทีมงานประจำสัปดาห์ Weekly Site Meeting

หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058718

ฝ่ายออกแบบเขียนแบบ

ฝ่ายออกแบบเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-35,000

งานประจำ : 10,000-35,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
พนักงานเขียนแบบ (Draftsman)
1) จัดทำแบบก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายและตรวจสอบให้ถูกต้องสมบูรณ์
2) จัดทำเอกสารบันทึกการแจกจ่ายแบบ รวมทั้งจัดทำเอกสารนำส่ง Document Transmittal

หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 058714

เซลส์

เซลส์

งานประจำ : เงินเดือน 7,000-20,000

งานประจำ : 7,000-20,000 พะเยา เมืองพะเยา แม่กา
ทำข้อมูลในด้านงานSupportโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามระบบของบริษัท ทำเอกสารสัญญางานก่อสร้างเอกสารเสนอราคางานก่อสร้างติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างในด้านต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
หางานพะเยา รับสมัครงานพะเยา : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงานพะเยา
พะเยา ฝึกงานพะเยา งานชั่วคราวพะเยา งานนอกเวลาพะเยา งานประจำพะเยา งานราชการพะเยา งานต่างประเทศพะเยา งานอื่นๆพะเยา
หางานพะเยา สมัครงานพะเยา รับสมัครพนักงานพะเยา
พะเยา ฝึกงานพะเยา งานชั่วคราวพะเยา งานนอกเวลาพะเยา งานประจำพะเยา งานราชการพะเยา งานต่างประเทศพะเยา งานอื่นๆพะเยา